greenscreen_foldable_1

Green Screen Foldable 1.5x2m

Price:
ราคา 2,200 บาท

Green Screen Foldable 1.5x2m ฉากกรีนสกรีนแบบพับเก็บได้ ขนาด 1.5 x 2 เมตร มีสองสี เขียว-น้ำเงิน ให้เลือกใช้งาน พร้อมถุงผ้าสะดวกในการพกพา

 

 Green Screen Foldable 1.5x2m ฉากกรีนสกรีนแบบพับเก็บได้ ขนาด 1.5 x 2 เมตร มีสองสี เขียว น้ำเงิน ราคา 2200 บาท

 Green Screen Foldable 1.5x2m ฉากกรีนสกรีนแบบพับเก็บได้ ขนาด 1.5 x 2 เมตร มีสองสี เขียว น้ำเงิน ราคา 2200 บาท

 Green Screen Foldable 1.5x2m ฉากกรีนสกรีนแบบพับเก็บได้ ขนาด 1.5 x 2 เมตร มีสองสี เขียว น้ำเงิน ราคา 2200 บาท